BF16, The Teschou-Lamas Promenade, Size: 12x8, Price $25